Dobre Przykłady

Milicz

 

Dotychczasowe działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju:
Przynależność do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – dotyczy systemu gospodarki odpadami.

Do końca roku 2009 dotowanie osób fizycznych w zakresie przedsięwzięć: zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny, do montażu kolektorów słonecznych wraz z wyposażeniem, usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Środki pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Miliczu.
Stała rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (w ramach PGK Dolina Baryczy sp. z o.o.).
Likwidacja nielegalnych wysypisk i składowisk odpadów.
Coroczne dotowanie Gminnej Spółki Wodnej w Miliczu w zakresie utrzymywanie urządzeń melioracji szczegółowych.
Egzekwowanie zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz umów na wywóz nieczystości ciekłych. Egzekwowanie regularności wypełniania tych obowiązków.
Wymieniona została cala instalacja wodociągowa w części składającej się z rur azbestowych

Dotychczasowa współpraca międzysektorowa (w tym z organizacjami ekologicznymi):
Przykładem współpracy z organizacjami ekologicznymi są np.: zorganizowane wspólnie z organizacją ekologiczną ARKA warsztaty dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Kochasz dzieci nie pal śmieci” dotyczące szkodliwości i zakazu spalanie odpadów.
Odbywały się również warsztaty dotyczące postępowania odpadami w zakresie zmniejszania ich objętości pod nazwą „Śmieć zgnieć”, zorganizowane przy współpracy stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”.
Ponadto odbyło się sadzenie dębów w ramach akcji „Sadzimy dęby w dolinie Baryczy” przy współudziale Fundacji Doliny Baryczy.

Dotychczasowe działania edukacyjne i promocyjne w tematach ekologicznych:
Szkoły gminne brały udział w wyżej wymienionych warsztatach. Informacje o nich ukazały się w lokalnej prasie.