Ekoplan

SUKCES TO TWOJE NATURALNE ŚRODOWISKO


SUKCES TO TWOJE NATURALNE ŚRODOWISKO - przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla pracowników urzędów oraz przedsiębiorców i ich pracowników, dotyczących promocji zasad zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy – EKOPLAN

Projekt jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Środowiska
Jego celem jest zwiększenie wiedzy pracowników instytucji publicznych dotyczącej idei zrównoważonego rozwoju, wagi ograniczania negatywnego wpływu na środowisko w miejscu pracy oraz wypracowanie praktycznych metod temu służących.

Sposoby wdrażania tych idei wypracowane są na warsztatach służących ekologizacji urzędu gminy jako miejsca pracy. Wynikiem warsztatów są EkoPlany, ogniskujące się wokół następujących sfer:
Zarządzanie
Odpady
Energia
Woda
Niebezpieczne substancje
Transport
Przestrzeń biurowa
Zakupy
Usługi
Odpowiedzialność zewnętrzna
Człowiek
Jakość

Przebieg:
W każdej z zakwalifikowanej do programu instytucji (gminy), przeprowadzone zostały spotkania programujące, w celu określenia wewnętrznej odpowiedzialności za organizację programu i wdrażanie wspólnie wypracowanego EkoPlanu. Spotkania te pozwalają na dokonanie wstępnej oceny problemów, które znajdą swe rozwiązanie w wypracowanym na warsztatach EkoPlanie.
Jednodniowe warsztaty przeprowadzone zostały na terenie urzędu gminy; uczestniczyły w nich osoby ustalone na spotkaniach programujących. Na warsztatach uczestnicy pracowali będą nad analizą stanu istniejącego (EkoAudyt) oraz nad propozycją takich rozwiązań, które w świetle idei zrównoważonego rozwoju, będą dla środowiska korzystne. Zaproponowane rozwiązania znajdują swój wyraz w przygotowanym dla gminy EkoPlanie.

Przygotowanie EkoPlanu – raport i uzgodnienia
Indywidualny dla każdej Gminy EkoPlan zawiera:
zakres planowanych działań,
termin wykonania,
osobę odpowiedzialną,
koszty,
wskaźniki rezultatu.


Ekoszafka - nagrody
Każda biorąca udział w programie gmina otrzymała Ekoszafkę: praktyczny i estetyczny zestaw do segregacji odpadów, wykonany z laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym, pojemność 3 x 120L, wyposażony w kolorowe klapy informujące o segregowanym surowcu. Ekoszafka , będąc pojemnikiem do umieszczenia wewnątrz budynku, zachęca do segregacji odpadów nie tylko pracowników urzędu, lecz także petentów odwiedzających urząd.


W programie udział bierze 5 gmin: Grębocice, Lądek Zdrój, Milicz, Prusice i Rudniki.