Dobre Przykłady

Grębocice

 

Dotychczasowe działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju:
W Gminie funkcjonuje system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz makulatury. Tzw. „Wystawka” organizowana jest  dwa razy do roku. Wszystkie miejscowości są także wyposażone w pojemniki do segregacji odpadów (szkło, plastik).


Raz  do roku odbywa się  „Akcja Sprzątania Świata”. W kampanii biorą udział  Szkoły z terenu Gminy, a także Sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Rzece i  Retkowie.
Urząd Gminy podjął działania promujące ograniczenie używania toreb foliowych poprzez zakup toreb wielokrotnego użytku i rozdawanie ich przy różnych okazjach, co doprowadzi do wyrobienia nawyku unikania tzw. „foliówek”.
Corocznie organizowane są akcje – konkursy: fotograficzny „Cztery pory roku”, „Moja zagroda”,
Na terenie gminy znajduję się konfiskator na niepotrzebne lub przeterminowane leki.
Prowadzone są działania polegające na termomodernizacji budynków należących do różnych instytucji gminnych w celu ograniczenia ubytków ciepła z budynków.
Obecnie trwa akcja usuwania azbestu z budynków na terenie gminy Grębocice.


Dotychczasowa współpraca międzysektorowa (w tym z organizacjami ekologicznymi):
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego,
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”,
Fundacja „Nasza Ziemia” – akcja Sprzątanie Świata,


Dotychczasowe działania edukacyjne i promocyjne w tematach ekologicznych:
Utworzenia „Centrum Edukacji Przyrodniczej”, które znajduje się przy kompleksie szkolnym w Grębocicach.
Szkolenie dla sołtysów dotyczące segregacji odpadów.
Wydanie broszury informacyjnej o zasadach segregacji odpadów na terenie Związku Zagłębia Miedziowego.
„Lekcje w Przyrodzie” w ramach utworzonego Centrum Edukacji Przyrodniczej w Grębocicach.
Corocznie wiosną prowadzona jest akcja promująca postawy ekologiczne w społeczeństwie „Dzień Ziemi”. Dzień ten jest okazją do  uświadomienia młodzieży i całemu społeczeństwu, że warto dbać o  nasze  środowisko naturalne